ನಾಡು, ಹಾಡು, ಕಾಡು – ಹರಟೆ

Come and enjoy the Naadu-Haadu-Kaadu Harate by well known personalities with Shri AnanthKumar –

Sri Hiremagaluru Kannan ಶ್ರೀ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಣ್ಣನ್

Prof. M Krishne Gowda, ಪ್ರೊ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ

* Sri Gangavati Pranesh  ಶ್ರೀ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್

On Dec 31, 2017 at 7:30PM at Adamya Chetana Seva Utsava 2018, National High School Grounds, Basavanagudi, Bengaluru.

 

Back To Top